dinsdag 27 december 2016

Jaarvergadering BBR: aantal leden groeit gestaag

Dinsdag 20 december werd de jaarvergadering van de BBR gehouden in de Piekschool. Het aantal leden van de vereniging is inmiddels gegroeid tot 72, vertelde voorzitter Frank Hoeberichts. Ina Pijnacker Hordijk werd benoemd tot secretaris van de BBR in plaats van Rob Bakker, die doorgaat als bestuurslid bij de BBR. Penningmeester Mariette van Duin presenteerde de jaarrekening van de vereniging en deze werd goedgekeurd.
Verder kwamen aan de orde: de ontwikkelingen rond de bereikbaarheid van Wageningen, mogelijke aanpassingen aan het geluidsscherm, het wijkfeest ter gelegenheid van 40 jaar Roghorst en kamerverhuur in de wijk.

Bereikbaarheid 
Het bestuur van de BBR heeft in 2015 en 2016 veel tijd gestoken in gesprekken met lokale politici en met stakeholders (WOC, W12, Tarthorst bewoners, Rondweg biedt wel uitweg en Wageningen Goed op Weg) over de bereikbaarheid in Wageningen. Ook hebben vertegenwoordigers van het bestuur deelgenomen aan bijeenkomsten van de klankbordgroep ‘Beter Bereikbaar Wageningen’. Op verschillende plaatsen is kenbaar gemaakt dat verdubbeling van de Nijenoord Allee ongewenst is in de ogen van de BBR. Via Social Media en in de lokale pers is de visie van de BBR onder de aandacht gebracht. Er is ingesproken tijdens vergaderingen van de Gemeenteraad en van de Commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur van de Provinciale Staten van Gelderland. Hier vindt u een uitgebreide update te vinden over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de bereikbaarheid.

Geluidscherm
Op de BBR-vergadering in maart is gebleken dat een aantal bewoners ontevreden is over het geluidsscherm. De gemeente heeft aan het bestuur van de BBR toegezegd om een enquête te houden onder bewoners. Het doel is om te inventariseren of mensen aanpassingen aan het geluidsscherm wenselijk vinden, en wat voor aanpassingen dat zouden kunnen zijn. Tot nog toe heeft deze inventarisatie niet plaatsgevonden en er wordt opnieuw contact gelegd met de verantwoordelijke ambtenaar om op korte termijn deze inventariserende enquête uit te voeren.

40 jaar Roghorst
In 2017 is het 40 jaar geleden dat de laatste huizen in de Roghorst werden opgeleverd. Dat is een mooie aanleiding voor een wijkfeest. De BBR neemt hierin het voortouw. Een werkgroep gaat ideeën inventariseren. Het wijkfeest is voor alle bewoners van de Roghorst. Er zal hiervoor hoogstwaarschijnlijk een financiële bijdrage worden gevraagd bij WijWageningen. Mensen met suggesties of die willen meehelpen kunnen zich melden bij Ina Pijnacker Hordijk

Kamerverhuur
Marc Roosjen stelde de toename van het aantal studentenhuizen in de Roghorst aan de orde. Hij maakt zich daarover zorgen en wil voorkomen dat de Roghorst een ‘mini-campus’ wordt. Verschillende mensen ervaren overlast. De problematiek speelt met name in het deel van de Roghorst waar de (voormalige) huurhuizen staan. Roosjen wees erop dat de gemeentelijke beleidsregels die moet voorkomen dat in een wijk te veel huizen door studenten worden bewoond, hiaten vertonen. Hierdoor is het mogelijk om zonder ontheffing als ouder een huis te kopen en hier 3 studenten, waarvan 1 kind, in te zetten. Voor verhuur van 4 kamers of meer is een ontheffing van het bestemmingsplan nodig. Binnen een cirkel van 50 meter mogen namelijk maar maximaal 15% van de huizen kamersgewijs verhuurd worden. Deze norm is dus niet van toepassing op een door een ouder gekocht huis. Bovendien wees hij erop dat de gemeente geen toezicht houdt en onvoldoende zicht heeft op welke huizen kamergewijs verhuurd worden. Hierdoor is het mogelijk dat er onterecht een ontheffing voor verhuur van 4 kamers of meer verleend wordt. Hij vroeg het bestuur van de BBR om bezwaar in te dienen bij de gemeente tegen de recente aanvraag voor Roghorst 225, om aan te dringen op handhaving en om de hiaten in de beleidsregels te dichten.

Het BBR-bestuur gaf aan dit in overweging te nemen. Tevens deed Roosjen een oproep aan de aanwezigen om alle informatie over studentenhuizen in de wijk aan hem te mailen. Ook meldde Roosjen dat veel huurwoningen achterstallig onderhoud vertonen en dat dit niet goed is voor de wijk.

De vergadering werd rond tien uur afgesloten met een dankwoord richting het bestuur voor het vele werk dat zij verricht hebben in het afgelopen jaar.

De conceptnotulen van de ALV zijn hier in te zien ->

Geen opmerkingen:

Een reactie posten