donderdag 29 december 2016

Ophef over kamerverhuur in de Roghorst

Na de ALV van 20 december jongstleden is er in de wijk commotie ontstaan over het gebruik van woningen voor kamerverhuur in de Roghorst. Tijdens de ledenvergadering is er een discussie gevoerd naar aanleiding van een nieuwe aanvraag voor ontheffing van de regels bestemmingsplan met betrekking tot kamerverhuur. Een Roghorstbewoner is van plan, samen met een aantal medebewoners, een zienswijze (bezwaar) in te dienen tegen deze aanvraag. Hun belangrijkste argument is dat er in het betreffende gedeelte van de Roghorst al meerdere studentenhuizen zijn die al geregeld overlast veroorzaken. Nog een studentenwoning erbij zou te veel zijn.


Tijdens de vergadering werd door deze bewoner ook een oproep gedaan om alle informatie met betrekking tot kamergewijze verhuur in de Roghorst te verzamelen en te gebruiken voor een zienswijze in te dienen door de BBR.

Bestuur buigt zich overkamerverhuur
Het bestuur van de BBR heeft op de ledenvergadering toegezegd zich in de kwestie te zullen verdiepen en het indienen van een eigen zienswijze te overwegen. Het bestuur heeft echter nagelaten om tijdens de vergadering duidelijk uit te spreken dat de BBR zich niet zal bezighouden met verzamelen van informatie over wijkbewoners om deze vervolgens aan de gemeente door te spelen. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor de ontstane verwarring en betreurt dit ten zeerste.

Voor alle duidelijkheid: de BBR zal zich niet bezighouden met het verzamelen van informatie over wijkbewoners. Het bestuur heeft geen oproep gedaan en heeft geen mail verstuurd aan zijn leden met deze strekking. Op de ledenvergadering is niet besloten dat de BBR een zienswijze moét indienen.

Inmiddels is het bestuur wel tot de conclusie gekomen dat het verstandig zou zijn om namens de BBR een zienswijze in te dienen tegen het verlenen van een ontheffing voor het bestemmingsplan voor Roghorst 225. De argumentatie zal zijn dat de gemeente haar eigen beleidsregels omtrent kamergewijze verhuur moet naleven. De aanvraag voor Roghorst 225 betreft de voorgenomen verhuur van 4 kamers. Hiermee valt deze verhuur automatisch onder de noemer “commerciële verhuur” en hiervoor hanteert de gemeente een norm van maximaal 15% kamergewijze verhuur in een cirkel van 50 meter rond het betreffende huis. Met Roghorst 225 erbij wordt deze gemeentelijke norm overschreden.

Namens het bestuur van de BBR,
Frank Hoeberichts

Nota bene
Het BBR bestuur heeft op 30 december een zienswijze ingediend waarmee bezwaar wordt aangetekend tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor kamergewijze verhuur in de woning aan de Roghorst 225. Hier vindt u de zienswijze ingediend door de BBR.  

PS 1: Het bestuur van de BBR hecht eraan om te vermelden dat e-mail adressen van leden nooit aan derden beschikbaar worden gesteld.
PS 2: de concept notulen van de ledenvergadering van 20 december zijn te hier vinden ->

Geen opmerkingen:

Een reactie posten