donderdag 29 december 2016

Update bereikbaarheid: nieuw onderzoek door gemeente

Oktober 2016 stond voor het BBR-bestuur in het teken van het opstellen van de variant Ruggengraat 2.0 en deze vervolgens presenteren aan de gemeenteraad. In november besloot de gemeenteraad dat de kosten voor de zogenaamde variant A (33 tot 40 miljoen) niet op te brengen zijn. In een motie is toen aangegeven dat tracés over en langs de campus onderzocht moeten worden.Bij het opstellen van deze variant waren de volgende organisaties betrokken:
Wageningen Goed op Weg:
o Bewonersvereniging Noordwest
o Mooi Wageningen
o Fietsersbond Wageningen
o Duurzaam Wageningen
o Bewonerscommissie Tarthorst
Belangenvereniging Bewoners Roghorst
Rondweg biedt wel uitweg

In november besloot de gemeenteraad dat de kosten voor de zogenaamde variant A (33 tot 40 miljoen) niet op te brengen zijn. In een motie is toen aangegeven dat tracés over en langs de campus onderzocht moeten worden. Daar werd expliciet bij vermeld dat het tracé over de Dijkgraaf (het “oude” rondje Campus) niet op steun kan rekenen. Ook de ruggengraat 2.0 werd in de motie meegenomen. ITevens werd in de gemeentelijke begroting 2017 geld gereserveerd voor het verbeteren van de bereikbaarheid zonder nader te specificeren voor welke variant.

In een bijeenkomst van de klankbordgroep (KBG) ‘Beter Bereikbaar Wageningen’ op 15 december j.l. zijn diverse mogelijke varianten op en over de Campus tegen het licht gehouden. Op basis hiervan heeft het college van B&W besloten om èn twee alternatieven van een tracé over de Campus èn de Ruggengraat 2.0 te laten uitwerken tot schetsontwerpen door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. De financiële kosten van de drie mogelijke tracés worden hierin duidelijk. Tevens worden de effecten op bereikbaarheid en robuustheid geanalyseerd op basis van modelprognoses en verkeersafwikkeling. Eveneens vindt er een kwalitatieve effectbeoordeling plaats op omgevingseffecten (o.a. leefbaarheid), landschappelijke inpassing en ecologische effecten.

Opzienbarend was dat in deze bijeenkomst de rondweg serieuze bijval kreeg van veel leden van de KBG. Echter, de rondweg past niet binnen de genoemde motie van de gemeenteraad. Deze suggestie vanuit de KBG zal wél aan het college en de raad worden meegegeven. Er werd opgemerkt dat een rondweg op korte termijn misschien de slechtste optie lijkt, maar op de lange termijn is het mogelijk de beste oplossing. De eerste ecologische rondweg van Nederland!

De KBG zal de komende weken nog twee maal bijeenkomen zodat de gemeenteraad eind maart kan worden geïnformeerd over de uitkomsten. De gemeente verwacht in het tweede kwartaal van 2017 een M.E.R.- traject te starten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten