vrijdag 22 december 2017

Update Beter Bereikbaar Wageningen

Afgelopen maandag heeft de Wageningse gemeenteraad besloten dat het College mag aanschuiven bij het verdere proces van Beter Bereikbaar Wageningen dat sinds het najaar onder regie staat van de Provincie Gelderland. Het college kreeg van de raad een lijst met 'lokale belangen' mee die in de gaten moeten worden gehouden.
Zoals bekend heeft de provincie in september de regie over het Wageningse bereikbaarheidsdossier overgenomen. Na aanvankelijk zeer verontwaardigd te hebben gereageerd, kwam het Wageningse college met een voorstel om in etappes mee te gaan met verdere besluitvorming onder regie van de provincie. Behoudens een aantal kleine aanpassingen heeft de raad nu ingestemd met dit voorstel.

De volgende stap in het proces is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit is het plan van aanpak voor het doorlopen van proces en beschrijft o.a. de aanleiding van het project, de doelstelling(en), de trechteren tot het zoekgebied voor de alternatieven, het studiegebied, de te onderzoeken milieueffecten en het participatie- en communicatietraject. Op de NRD kunnen zienswijzen worden ingediend, die verwerkt kunnen worden in de volgende stap, de M.E.R.

De M.E.R. is de feitelijke milieueffectrapportage en beschrijft zoals de milieueffecten (bijvoorbeeld op het gebied van geluid, lucht, landschap, cultuurhistorie) van de verschillende varianten en alternatieven. Op basis van deze effecten kan geadviseerd worden om maatregelen toe te passen die het effect verzachten of wegnemen (bijvoorbeeld een geluidsscherm).

Op basis van de M.E.R. wordt gekozen voor een voorkeursalternatief (VKA). Het VKA is de keuze voor de exacte ligging van de weg. Deze keuze wordt niet alleen bepaald door de milieueffecten. Om tot een VKA te komen worden de milieueffecten, de mate waarin de doelen worden bereikt, het draagvlak en de kosten afgewogen. Het gekozen tracé zal uiteindelijk terechtkomen in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Provinciale Staten moeten aan het eind van de rit het het PIP goedkeuren.

De beoogde planning is al volgt:
NRD1e kwartaal 2018;
MER3e kwartaal 2018;
ontwerp PIP4e kwartaal 2018;
definitief PIP1e kwartaal 2019.

Zoekgebied van de Provincie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten