donderdag 27 april 2017

College kiest voor campusroute

Het Wageningse college van B&W adviseert de gemeenteraad om te kiezen voor een nieuwe weg langs en over de campus om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Dat is deze week bekend gemaakt middels een persbericht. Deze weg loopt zo dicht mogelijk langs de gebouwen op de Campus zodat er een maximale afstand is tot de woonwijk Noordwest. Voor de inwoners van Wageningen organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst op donderdag 11 mei a.s. in het Stadhuis (19.00 – 21.00 uur).

Het college concludeert dat dit de enige optie is die zowel verkeerskundig voldoet aan de gestelde eisen én binnen het beschikbare budget blijft. De gemeenteraad behandelt dit onderwerp in mei en neemt, naar verwachting, vòòr de zomer een besluit.

“Het BBR-bestuur is afgelopen winter nauw betrokken geweest bij het onderzoek naar de effecten van de verschillende tracés”, vertelt Frank Hoeberichts, voorzitter van de BBR. “De nieuwe inzichten waren zonder meer verhelderend. Duidelijk is dat de verschillen in kosten groot zijn en dat dit aspect zwaar meetelt in de huidige voorkeur. Ook in de raad verwacht ik dat dit een belangrijk punt zal worden. We zijn tevreden dat het college nu kiest voor een campustracé, en we hopen natuurlijk dat de gemeenteraad hier in meegaat. Maar het is jammer dat de Ruggengraat variant het niet gehaald heeft, daar hebben we als BBR-bestuur veel energie ingestopt”.

Routes vergeleken
Afgelopen november gaf de raad opdracht aan het college om ook mogelijke routes over en langs de Wageningen Campus te onderzoeken. Dat is de afgelopen maanden gedaan en afgestemd met een breed samengestelde klankbordgroep, inclusief een afvaardiging van de BBR. De resultaten van deze onderzoeken werden eind april met de gemeenteraad gedeeld.

B&W adviseren vervolgens de gemeenteraad om de meest kansrijke variant verder uit te werken. De raad beslist naar verwachting begin juli hierover. Verantwoordelijk wethouder Han ter Maat: “Het college is van mening dat de gemeenteraad zo over voldoende informatie beschikt om ook daadwerkelijk een beslissing te nemen. Alle aspecten van de verschillende oplossingsvarianten zijn, voor zover op dit moment mogelijk, in beeld gebracht.” De verschillende campustracés en varianten over de Nijenoord Allee werden met elkaar vergeleken op het gebied van verkeersafwikkeling, fietsoversteekbaarheid, leefbaarheid, landschap en ecologie en kosten.

Inloopavond 
In mei staat er weer een aantal politieke avonden gepland waarin de bereikbaarheid ter sprake komt. Ook wordt er op donderdag 11 mei in het stadhuis een inloopbijeenkomst voor alle inwoners van Wageningen georganiseerd (19.00-21.00 uur).
De gemeenteraad beslist vervolgens naar verwachting begin juli over welke variant gekozen wordt. Daarna zal de gekozen variant verder worden uitgewerkt en een M.E.R-traject worden opgestart. Met de provincie is afgesproken in dat de nieuwe weg er rond 2022 ligt.

Hier is persbericht van de gemeente te vinden ->


Geen opmerkingen:

Een reactie posten