vrijdag 4 maart 2016

Inspraak bestemmingsplan 'Noordelijke Inprikker'

Het college van B&W van de gemeente Wageningen legt het ontwerp-bestemmingsplan ‘Noordelijke Inprikker’ ter inzage voor inspraak. De gemeente organiseert op donderdag 17 maart een inloopbijeenkomst. Geïnteresseerden kunnen zich dan laten informeren over het ontwerp en over de procedure. Belanghebbenden kunnen tot en met 13 april 2016 hun zienswijzen indienen.

Aanpassing van het geldende bestemmingsplan is nodig om een volwaardige en veilige tweede toegangsweg voor de Wageningen Campus te realiseren aan de noordzijde, de zogenaamde ‘Noordelijke Inprikker’. Het plan is om een vrijliggend fietspad aan te leggen, zodat fietsers straks niet meer op dezelfde weg als het gemotoriseerde verkeer. De weg zelf wordt anders ingericht zodat deze past bij een maximale snelheid van 60 km/uur, maar blijft binnen het huidige wegprofiel. Gelijktijdig wordt langs de Kielekampsteeg een ecologische verbindingszone gerealiseerd.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage van 3 maart tot en met 13 april via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.wageningen.nl. Belanghebbenden kunnen in deze periode hun inspraakreactie indienen. Na afweging van de reacties, legt het college van B&W het bestemmingsplan voor aan de Gemeenteraad. In juli wordt een beslissing verwacht en in het najaar van 2016 kan dan met de aanleg worden gestart.

17 maart: inloopbijeenkomst
Wageningen UR, Impuls (gebouw 115)
Stippeneng 2
19.00 tot 20.30 uur

Geen opmerkingen:

Een reactie posten